Trung tâm Nghiên cứu

TẦM NHÌN

E&S thiết kế sức khỏe của bạn!

Nhà cung cấp giải pháp để hiện thực hóa sức khỏe và hạnh phúc của con người!
Solution Provider for realizing human health and happiness!
SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Tìm kiếm và đảm bảo các thành phần cho thực phẩm chức năng được công nhận riêng biệt thông qua Đổi mới mở (Kết nối & Phát triển)

  • Đảm bảo nguồn nguyên liệu thô độc quyền thông qua nghiên cứu chung bằng hợp tác công nghiệp-học thuật
  • Sớm đảm bảo nguồn nguyên liệu thô thông qua hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu toàn cầu và các công ty mới thành lập nghiên cứu

Nghiên cứu và khám phá các nguyên liệu chức năng
(Đánh giá công nghệ vật liệu trong và nước ngoài / đánh giá tài liệu và bằng sáng chế)

Điều tra các xu hướng liên quan đến thực phẩm chức năng trong và ngoài nước và hoạch định các chiến lược trong tương lai

Lập kế hoạch và phát triển các sản phẩm mới có thể bán được trên thị trường (bao gồm cả thực phẩm chức năng được công nhận riêng lẻ)